ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN THREADWORK

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN THREADWORK , GEVESTIGD TE NISSEWAARD EN KANTOORHOUDNDENDE TE 3202JJ SPIJKENISSE, LISSTRAAT 34.

Artikel 1. Definities

1.1 Threadwork . ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24262776.

1.2 Opdrachtgever en/of afnemer: degene aan wie Threadwork een offerte uitbrengt en/of met wie Threadwork in bespreking of onderhandeling is en een overeenkomst sluit;

1.3 Order : iedere opdracht van opdrachtgever en/of Afnemer aan Threadwork tot levering van producten in welke voor dan ook;

1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Threadwork en Opdrachtgever en/of Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

1.5 Goederen en /of producten: Alle ter uitvoering van een Order c.q. Overeenkomst door of voor rekening van Threadwork geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende -    door Threadwork te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

1.6 Leveringstermijn: de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten  moeten worden geleverd.

 1.7 Onder 'Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2.  Toepasselijkheid

2.1  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn op iedere  offerte van en overeenkomst met Threadwork deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2  Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle nadere, dan wel aanvullen de overeenkomsten tussen Threadwork en afnemer/opdrachtgever, zelfs indien de toepasselijkheid van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

Artikel 3.   Aanbieding

3.1  Alle offertes en aanbiedingen in welke vorm dan ook van Threadwork zijn geheel vrijblijvend en dienen als één geheel te worden opgevat. tenzij in de offerte c.q. aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

3.2  Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.

 3.3  Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.

3.4  Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door Threadwork schriftelijk zijn bevestigd dan wel nadat door Threadwork een begin met de uitvoering is gemaakt.

3.5  Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de order, geen orderbevestiging is verzonden wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.

3.5 Threadwork en afnemer /opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik  te maken van  elektronische communicatievormen een geldig overeenkomt tot stand  komt, zodra er aan de voorwaarden is voldaan. Het ontbreken van een  gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van aanbod en aanvaarding. De elektronische bestanden van Threadwork gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3.6  Indien een vrijblijvende offerte c.q. aanbieding wordt aanvaard,  heeft Threadwork het recht de offerte c.q. de aanbieding binnen drie (3) dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.7  Elke overeenkomst die afnemer/opdrachtgever  met Threadwork word aangegaan verklaard afnemer/opdrachtgever voor de overeenkomst voldoende kredietwaardig is voor de geldelijk nakoming daar van.  

3.8  Alle bescheiden, verstrekte modellen , monsters of voorbeelden betrekking hebbende op het door Threadwork gedane aanbiedingen en/of de overeenkomt zijn en blijven eigendom van Threadwork en mogen zonder haar schriftgelijke toestemming niet aan derden worden vertrekt, ter inzage worden gegeven , worden vermenigvuldigd  of nagemaakt op welk wijze dan ook. Afnemer/opdrachtgever  is gehouden deze binnen veertien (14) dagen na een daartoe door Threadwork gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te retourneren aan Threadwork.

3.9 De door Threadwork gemaakt borduursels mogen zonder overleg worden gebruikt voor reclame doeleinden op  website, reclame (folders) of andere publicatie. Mocht u hier tegen bezwaren hebben dan dient u dit Threadwork  schriftelijk aan te geven met het plaatsen van de overeenkomst.

Artikel 4 - Prijzen

4.1  De in de offerte c.q. aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn exclusief BTW en/of andere heffingen en zijn, tenzij  uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, opgegeven in euro’s.

4.2  De door Threadwork geoffreerde prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen,  gebaseerd op de ten tijde van deze aanbieding voor Threadwork gelden prijsbepalende factoren, zoals  arbeidslonen. Kostprijzen van grondstoffen , materialen of voor overeenkomst speciaal ingekochte kleding/goederen  en valutakoersen. Prijsstijgingen als geval van wijziging van een van deze prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door Threadwork aan afnemer/opdrachtgever worden doorberekend, ook in het geval de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

 4.3 Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een ter mijn van drie (3) maanden na het aangaan van de overeenkomst. Dan is afnemer/opdrachtgever gerechtig de overeenkomst binnen zeven (7) dagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld , middels een aangetekende schrijven te ontbinden. Zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

4.4 Threadwork heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat de doorafnemer/ opdrachtgever verzochte  goederen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen kunnen worden geleverd.

Artikel 5 - Levering van bewerkte producten.

5.1 Indien Threadwork van opdrachtgever opdracht krijgt tot het produceren en leveren van speciaal ten behoeve van afnemer/opdrachtgever bewerkte c.q. borduursel en/of bedrukkingen , dan wel goederen waarop zulk borduursel en/of bedrukkingen wordt aangebracht, dan is afnemer/opdrachtgever verplicht aan Threadwork een direct reproduceerbaar ontwerp van goede kwaliteit voor zulk borduurwerk ter beschikking  te stellen, tenzij door partijen anders is overeengekomen. Zolang afnemer/opdrachtgever niet aan deze verplichtingen ingevolge de overeenkomst heeft voldaan , is Threadwork gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten.

5.2 Threadwork is uitsluitend gehouden vooraf een borduurproef, drukproef , model monster of voorbeeld ter goedkeuring aan afnemer/opdrachtgever te zenden indien zulks bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk door afnemer/opdrachtgever is bedongen.
Indien het laatste het geval  is, verplicht Threadwork zich binnen twee (2) weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van het te reproduceren ontwerp een borduurproef, drukproef , model monster of voorbeeld voor te leggen aan afnemer/opdrachtgever, welke geacht wordt te zijn goedgekeurd, indien niet binnen vijf (5)  werkdagen na verzending door Threadwork schriftelijk daarop is gereageerd.

5.3  Threadwork is gerechtigd alle kosten met betrekking tot de in artikel 5.2 bedoelde borduurproef, drukproef , model monster of voorbeeld afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen. Deze kosten zijn  niet begrepen in de door Threadwork aan afnemer/opdrachtgever geoffreerde prijzen, tenzij in de offerte of in de naar aanleiding daarvan gesloten overeenkomst schriftelijk  uitdrukkelijk het tegendeel is  overeengekomen.

5.4  Threadwork is gerechtigd in het geval van speciaal ten behoeve van afnemer/opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde goederen maximaal 5 % meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 Advies werkzaamheden en productontwikkeling.

6.1 Threadwork kan desgevraagd adviserend op te treden . Threadwork is gerechtigd dit separaat aan afnemer/opdrachtgever in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op de door of voor rekening van Threadwork ingevolgde overeenkomt geproduceerde en/of geleverde producten.

6.2 In geval van productontwikkeling , adviezen en voor toe passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot  creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bewerkte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is Threadwrok geldt het bepaalde in 6.1 van dit artikel onverkort

 Artikel 7: Inschakeling van derden.

7.1 Threadwork is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derde over te dragen.

Artikel 8  Levering en levertijdtermijnen. Overmacht.

8.1  Leverringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaan pas in, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, alle voor de overeenkomst aan Threadwork ter beschikking te stellen materialen in goede orde heeft ontvangen, alle noodzakelijk bescheiden, gegevens vergunningen etc. én  het betaling door afnemer/opdrachtgever van de koopprijs c.q.  de overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden of de door Threadwork verlangde zekerheid is verstrekt.

8.2  Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Threadwork gerechtigd de levering op te schorten alsook – in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die lange dan drie(3) maanden zal duren -  de overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd,  geheel dan wel  gedeeltelijk te ontbinden  en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten,, een en ander  zonder gehoudenheid  enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te betalen.

8.3  Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën,(burger)oorlog ,terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van verginningen, handelsembargo’s ,  arbeidsonlusten, elektriciteit uitval, bedrijfsstoring, tekortkoming of onrechtmatig gedragingen van toeleverancier(s), en onderaannemers van leveranciers of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan Threadwork geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van transport, brandstoffen , energie en arbeid.

8.4 Levering vind plaat af werkplaats/fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van afnemer /opdrachtgever , ook indien wordt overeengekomen dat Threadwork voor het transport  zorgdraagt. De overgang van het risico van de producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene voorwaarde dient te geschieden. Het transport vind plaat voor risico van afnemer/opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transport documenten dienen te vermelde dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening van risico van de verzender komt.

8.5 In het geval van Threadwork voor het transport zorgdraagt, dient afnemer/opdrachtgever of door het aangewezen derde eventuele transportschade direct na ontvangst , doch maximaal binnen twaalf (12) uur na ontvangst van de producten aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een afschrift daarvan te zenden aan Threadwork.

8.6 Producten die na het verstrijken van de leveringstermijn door afnemer/opdrachtgever of door de aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door Threadwork voor rekening en risico van afnemer/opdrachtgever opgeslagen. Bij niet tijdig afname is Threadwork gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Threadwork op schadevergoeding en onverminderd het recht van Threadwork om tot verkoop van de product(en)  aan derden over te gaan.

 8.7  Indien de producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeeld dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende producten geacht te voldoen aan de overeenkomst.  Threadwork wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverlichtingen te hebben voldaan indien het gewicht of het aantal van de geleverde producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.

8.8  Het in gedeelten zenden van producten door Threadwork is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.  

8.9 Bij niet tijdige levering is Threadwork slechts na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 9. Reclames

9.1   Afnemer/opdrachtgever is verplicht om producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele gebreken.

9.2  Reclames met betrekking tot gebreken aan de door Threadwork  geleverde goederen, dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk  door afnemer/opdrachtgever binnen acht (8) dagen na levering de betreffende producten, dan wel binnen acht dagen (8) na de ontdekking van het gebrek ,althans binnen acht dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behorend te worden ontdekt, aan Threadwork schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt afnemer/opdrachtgever geacht akkoord te zijn met (de Kwaliteiten en/of de geleverde diensten van ) de geleverde producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de overeenkomst en de algemene voorwaarden ten dienste staan.

9.3 Reclames terzake  de door Threadwork aan afnemer/opdrachtgever geleverde doch door haar van derden  betrokken goederen en/of diensten geldt het in het voor en gaande bepaalde slechts indien en voor zover de leverancier van die goederen en/of diensten aan Threadwork  garantie heeft verleend.

9.4  Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikel 9.2 en 9.3  schort de betalingsverplichtingen van afnemer niet op.

 9.5  Reclames terzake de hoogte van de door Threadwork aan opdrachtgever uitgebrachte facturen dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld. Bij overschrijding van deze termijn wordt de facturen als onvoorwaardelijk geaccepteerd zullen gelden.

9.6  In het geval de reclame van afnemer naar het oordeel van  Threadwork terecht is, is Threadwork te harer keuze slecht gehouden tot het aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.

9.7 Gering en/of in de branche gebruikelijk afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel 8
lid 8.7  van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts de afwijking van de door de afnemer/opdrachtgever  goedgekeurde specificatie.

9.8   Retournering van geleverde goederen mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Threadwork. Het terugzenden geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever  en impliceert generlei erkenning van aansprakelijkheid door Threadwork.

9.9  Voor door afnemer/opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Threadwork  geretourneerde goederen, zal Threadwork € 45,-- aan administratiekosten  aan opdrachtgever in  rekening brengen.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

10.1  Alle aan afnemer/opdrachtgever  afgeleverde producten blijven eigendom van Threadwork, doch zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van afnemer, totdat alle krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door de afnemer/opdrachtgever van deze of andere overeenkomst(en) , waaronder begrepen rente en kosten van invordering, de afnemer volledig zijn voldaan.

10.2  Zolang de eigendom van de afgeleverde goederen niet op afnemer/opdrachtgever is overgegaan, is het afnemer/opdrachtgever niet toegestaan de producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, zal hij voorts alle dienstige maatregelen nemen om deze producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij afnemer/opdrachtgevers aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.

10.3  Tot meerdere zekerheid tot verhaal van de vorderingen van Threadwork op  afnemer/opdrachtgever verbindt afnemer/opdrachtgever zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijg niet aan derden te cederen of  te verpanden en voorts om vorenbedoelde vorderingen, zodra Threadwork de wens  daartoe te kennen geeft, aan Threadwork te verpanden op de wijze zoals voorzien is art. 3:239   BW.

10.4  Afnemer/opdrachtgever is gehouden derden die zich op de door Threadwork geleverde  producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Threadwork. Afnemer/opdrachtgever dient Threadwork hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.

10.5 Indien afnemer/opdrachtgever ook na in gebreke te zijn gesteld in zijn betalingsverplichtingen jegens Threadwork tekort schiet, dan wel Threadwork goede grond geeft te vrezen dat  hij in die verplichtingen zal tekort schieten, kan  Threadwork gerechtigd het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud  inroepen. In welk geval afnemer/opdrachtgever verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde producten in de feitelijke macht van Threadwork te brengen. Threadwork is voorts gerechtigd deze producten zelf voor rekening van afnemer/opdrachtgever  ter te( doen) halen van de plaats waar zij zicht bevinden. Afnemer/opdrachtgever  vereent Threadwork reeds nu en voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal afnemer/opdrachtgever worden gecrediteerd voor de markwaar, welk in gen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk koopsom, verminder met de kosten van de terugneming en door Threadwork geleden schade.   

Artikel 11 - Betaling

11.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde  dienen betalingen aan Threadwork te geschieden , in euro’s het zij netto contant, hetzij ten kantore van Threadwork  door middel van overmaking naar of storting op een door Threadwork aan te wijzen bank- of girorekening,  steeds binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, welke  termijn als een fatale termijn geldt zoals bedoeld in art. 6:83 BW. Threadwork is gerechtigd elektronische te factureren, waarmee de afnemer/opdrachtgever  zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaard.

11.2  Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

11.3 Threadwork is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of  zekerheid voor de nakoming  van de betalingsverplichtingen van afnemer/opdrachtgever te verlangen, waarbij Threadwork is  gerechtigd verdere leveringen op te schorten indien afnemer/opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval  een vaste levertijd is overeengekomen,  een en ander onverminderd het recht van Threadwork vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet- uitvoering van de overeenkomst

11.4  Indien afnemer/opdrachtgever niet binnen de overeengekomen het door haar ingevolge de overeenkomst verschuldigde heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft  Threadwork zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem van de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijk handelsrente met een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan threadwork toekomende rechten.

11.5  Alle door Threadwork ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten. Steeds met inbegrip van de honoraria van de door Threadwork ingeschakelde derden, komen voor rekening van afnemer/opdrachtgever.  Voor de buitenrechtelijk kosten is afnemer/opdrachtgever  minimaal 10% van de hoofdsom , met een absoluut minimum van  € 250,=

11.6  Indien afnemer/opdrachtgever  terzake van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst of de algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van afnemer aan Threadwork, ongeacht of reeds is gefactureerd,  onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten. Geheimhouding.

12.1 Tenzij voor zover deze door afnemer/opdrachtgever aan Threadwork ter beschikking zijn gesteld, is Threadwork rechthebbende op  alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde en/of ontwikkelde, of door haar gehanteerde programma’s, tekeningen, schetsen,  monsters, modellen etc. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders  is overeengekomen, gaat de  intellectuele eigendom betreffende de door Threadwork aan afnemer/opdrachtgever geleverde goederen  niet over op afnemer/opdrachtgever. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van  Threadwork, mogen door  haar aan opdrachtgever geleverde goederen  c.q. diensten voor  geen ander doel worden gebruikt  dan blijkt uit de tussen Threadwork en opdrachtgever  gesloten overeenkomst. Het is opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke  toestemming van Threadwork niet toegestaan goederen betreffende welke Threadwork de  intellectuele eigendomsrechten houdt zonder haar schriftelijke toestemming te verveelvoudigen  of bewerken.

12.2 Afnemer/opdrachtgever garandeert  aan Threadwork rechthebbende te zijn op alle door hem aan Threadwork voor de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking te stellen tekeningen, schetsen, schema's modellen, logo's en/of motieven, dan wel van de rechthebbende daarop het recht tot verveelvoudigen en openbaarmaking te hebben verkregen.  Afnemer/opdrachtgever zal Threadwork vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van  (vermeende) inbreuken op  diens intellectuele eigendomsrechten, en zal alle terzake zulke aanspraken door Threadwork te lijden schade integraal aan Threadwork vergoeden.

12.3 Afnemer/opdrachtgever zal geheimhouding betrachten en ten aanzien van alle voor de uitvoering van de overeenkomst aan afnemer/opdrachtgever te beschikking gestelde informatie, specificaties, alle bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van Threadwork. Afnemer/leverancier dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Threadwork

Artikel 13: Inbreuk op rechten van derden.

13.1 Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Threadwork onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door Threadwork geleverd product inbreek maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal Threadwork te harer keuze de betrokken zaak vervangen voor een product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of afnemer/opdrachtgever de voor dat product betaalde prijs terugbetalen, verminder met een redelijk afschrijving.

  1. 13. 2 Ingeval van vervanging terugbetaling komt Threadwork het recht toe daaraan de voorwaarde van terug levering van de oorspronkelijk geleverde producten te verbinden.

13.3  Op Threadwork rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwervings-, of terug betalingsverplichting.

13.4       Ingeval een order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur, specificatie of aanwijzingen, door of namens afnemer/opdrachtgever verstrekt, of daarbij gebruik wordt gemaakt van door of vanwege afnemer/opdrachtgever zaken, kan afnemer/opdrachtgever Threadwork tegen alle aanspraken verband houdende met terzake gesteld inbreuken op een rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid .

14.1 Threadwork aanvaardt enkel aansprakelijkheid , indien:
- de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Threadwork of leidinggevende ondergeschikten van Threadwork;
- de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door Threadwork geproduceerde en/of geleverde producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.

14.2 Threadwork aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk plaatsen van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van afnemer/opdrachtgever , andere bewerkingen van zaken van afnemer/opdrachtgever en/of levering van producten, indien en voor zover het gebrek het vervolg is van onjuistheid, dan wel onvolkomenheden in het door afnemer/opdrachtgever aan Threadwork verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden

14.3 De totale aansprakelijkheid van threadwork wegens toerekenbare tekortkoming is de nakoming van de overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende producten bedongen prijs (excl. BTW).

14.4  Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt Threadwork in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade terzake waarvan haarverzekeraar geen uitkering doet. Voorst zal de totale aansprakelijkheid van Threadwork nooit het bedrag van € 10.000,-- in het totaal per gebeurtenis  te boven gaan. 

14.5  Threadwork zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)directe schade waarvoor zij in deze voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.

14.6  Afnemer/opdrachtgever vrijwaart Threadwork tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van een gebrek in een zaak die door afnemer/opdrachtgever aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door Threadwork geleverde zaken , behoudens indien en voor zover afnemer/opdrachtgever bewijst dat de schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de Threadwork geleverde producten.

14.7  Ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden is leverancier nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

14.8  Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de overeenkomt en deze algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.

Artikel 15 Ontbinding.

15.1 Indien afnemer/opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens Threadwork niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij afnemer/opdrachtgever in andere handen komt zijn alle facturen direct opeisbaar en komt Threadwork het recht toe – zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist- door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met afnemer gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Threadwork recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

15.2 Indien Threadwork ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan afnemer de overeenkomt voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden terzake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.

Artikel 16 Verwerken Persoonsgegevens.

16.1 Indien de afnemer/opdrachtgever aan Threadwork persoonsgegevens ter beschikking stelt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, blijft de afnemer/opdrachtgever de verantwoordelijk voor de gegevensverwerking als bedoeld in artikel 1 onder de wet  bescherming persoonsgegevens.

16.2 Threadwork zal de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om de verwerking van persoonsgegeven te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Bij de te nemen maatregelen zal Threadwork rekening houden met het te beschermen belang van de afnemer/opdrachtgever en de aard van de persoonsgegeven die door Threadwork in opdracht van de afnemer/opdrachtgever worden verwerkt.

16.3 Threadwork zal na aftonding van de overeenkomst in opdracht van de afnemer/opdrachtgever de persoonsgegeven die Threadwork heeft verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vernietigen, tenzij de afnemer/opdrachtgever de geleverde dienstverlening betwist.

Artikel 17 Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze

17.1  Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten en alle en overeenkomsten  waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weense Koopgedrag) is niet van toepassing.

17.2 Alle geschillen die tussen Threadwork en afnemer/opdrachtgever ontstaan zullen uitsluitend worden  beslecht  door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van  Threadwork is gelegen.

17.3  zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de overeenkomst en de algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum

Artikel 18 Overige bepalingen.

18.1  Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse taal.

18.2  Deze algemene voorwaarden kunnen door Threadwork worden gewijzigd. Wijzigingen worden door Threadwork schriftelijk bekend gemaakt aan afnemer/opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking,  tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Afnemer /opdrachtgever stemt nu reeds in met de inhoud en toepasselijkheid van de alsdan gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van de bij de bekendmaking aangegeven datum van inwerkingtreding.

18.3  Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Threadwork het recht om daarvoor in de plaats te stelle neen bepaling die zoveel mogelijk het doe en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. afdwingbare bepaling benadert.

ADRES

Schrijnwerkerstraat 25
3194 AE Hoogvliet Rotterdam
KvK 24262776

Algemene voorwaarden

VOOR VRAGEN

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Tel: 0181 697 787
GSM: 06 28 25 0006
fb

GEOPEND

Ma - Do        08:00 - 17:00 uur 
Vr  08:00 - 13:00 uur 
Weekend gesloten

Of even afspraak maken als deze tijden niet schikken